Entrades

S'estan mostrant les entrades d'aquesta data: novembre, 2018
ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D’ALUMNES DELS SALESIANS DE BADALONA
Aprovats el 20 de juny de 2011


TÍTOL I. ASPECTES GENERALS

Capítol I. Denominació, objectius, domicili i àmbit

Article 1

1. L’ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D’ALUMNES DEL COL•LEGI I ESCOLA PROFESSIONAL SALESIANA “SANT DOMÈNEC SAVIO” és constituïda a l’empara dels articles 22 i 27 de la Constitució Espanyola i es regula per aquests estatuts: la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, del dret a l'educació, el Decret 202/1987, de 19 de maig, del Departament d'Ensenyament, i les restants disposicions d'aplicació i, subsidiàriament amb la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, la Llei 7/1997, de 18 de juny, d’Associacions i la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació.
2. L’Associació no té ànim de lucre i es constitueix amb caràcter indefinit.

Article 2

1. Els objectius de l’Associació són:

a) Col•laborar amb l’enti…